Menu Mixte

12.90 €
14.90 €
13.50 €
14.00 €
15.50 €
14.50 €
15.00 €
16.00 €
15.50 €
16.90 €

Menu Plats Chauds

Menu Brochette

10.00 €
10.50 €
13.50 €
12.00 €
12.00 €
14.00 €
15.40 €

Menu Chirachi

Menu Maki Sushi Sashimi

11.50 €
13.00 €
15.00 €
14.00 €
13.80 €
15.00 €
18.50 €
14.50 €
16.50 €
12.80 €
13.80 €
13.50 €
16.50 €
14.50 €
16.50 €
19.00 €
42.90 €
48.00 €